قسمت ۱ - معرفی

قسمت ۲ - فایل‌های تمرین

قسمت ۳ - نکات کلی

قسمت ۴ - محیط فلش

قسمت ۵ - آشنایی با ابزارها (۱)

قسمت ۶ - آشنایی با ابزارها (۲)

قسمت ۷ - آشنایی با ابزارها (۳)

قسمت ۸ - آشنایی با ابزارها (۴)

قسمت ۹ - رنگ‌ها

قسمت ۱۰ - Align Tools - Guides - Ruler

قسمت ۱۱ - لایه‌ها

قسمت ۱۲ - فریم‌ها

قسمت ۱۳ - Scenes

قسمت ۱۴ - کتابخانه فلش

قسمت ۱۵ - سیمبل چیست

قسمت ۱۶ - سیمبل‌ها و نمونه‌ها

قسمت ۱۷ - سیمبل‌های درون هم

قسمت ۱۸ - انواع سیمبل

قسمت ۱۹ - انواع سیمبل - Button

قسمت ۲۰ - فیلترها

قسمت ۲۱ - Shape Tween

قسمت ۲۲ - Motion Tween

قسمت ۲۳ - Motion Editor

قسمت ۲۴ - Bone Tool

قسمت ۲۵ - لایه‌های ماسک

قسمت ۲۶ - Classic Tweens

قسمت ۲۷ - صدا

قسمت ۲۸ - استفاده از Adobe Media Encoder

قسمت ۲۹ - ویدیو

قسمت ۳۰ - معرفی Code Snippets

قسمت ۳۱ - استفاده از Code Snippets

قسمت ۳۲ - ساخت Video Player

قسمت ۳۳ - ساخت Movie Clip Button

قسمت ۳۴ - FSCommand

قسمت ۳۵ - Publishing

قسمت ۳۶ - پروژه ۱ - اسلایدشو

قسمت ۳۷ - پروژه ۲ - معرفی محصولات

قسمت ۳۸ - خلاصه کلیدهای میانبر

قسمت ۳۹ - جمع‌بندی

دانلود فایل‌های تمرین